Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Ujednání pro případ, kdy uživatel odesílá prostřednictvím online formuláře umístěného na těchto stránkách některé z potřebných údajů.

Já, jakožto uživatel internetové aplikace umístěné na adrese asociacebozp-po.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s., IČO 13583701, místem podnikání Sukova 49/4, 602 00 Brno (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány a použity správcem; jakýmkoliv zaměstnancem správce; jakýmkoliv smluvním partnerem správce.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv písemně odvolán.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji je:

  • použití osobních údajů pro zasílání obchodních nabídek správce;
  • marketingové účely;
  • zařazení osobních údajů do databází správce.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • v písemné podobě.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.