Zpráva o činnosti asociace 12/2019

Vážení členové asociace,

předkládáme vám ve zkrácené podobě zprávu z činnosti asociace za rok 2019. Stejně jako ve zprávě za rok 2018 připomínáme, že úkolem těchto zpráv není do podrobnosti informovat o všech krocích asociace. Podrobně jsou členové vždy informováni na valných hromadách. Tak se tomu i stalo na valné hromadě, která se v roce 2019 konala 11.6.2019 v Poděbradech. Aktivní členové, kteří se této valné hromady zúčastnili, byli informováni o konkrétní činnosti asociace,  o zprávě revizní komise o výsledcích hospodaření asociace za uplynulé období vč. návrhu plánu činnosti a čerpání rozpočtu na další období. Na valné hromadě byly schváleny veškeré předložené návrhy vč. kooptace nových členů do rady asociace Ing. Milana Šimánka a Ing. Pavla Klegy. Všichni členové byli informováni, že se v roce 2020 budou konat volby do rady asociace a revizní komise. Členové byli vyzváni k tomu, aby pokud mají zájem pracovat v radě asociace, aby nám svoji žádost o kandidaturu zaslali písemně na sekretariát do února roku 2020, neboť se v roce 2020 budou konat volby členů rady a revizní komise na další pětileté období 2020 – 2025. Tato výzva byla rovněž opakovaná při každém semináři, který se v roce 2019 konal. Členové asociace byli též vyzváni ve Zpravodaji 2019, že pokud mají zájem kandidovat, tak ať tak učiní a zašlou na sekretariát písemně svoji přihlášku.  Na jednání rady v listopadu 2019 byl připomenut členům rady i termín.

Dle plánu výchovně vzdělávacích akcí se odborné semináře v roce 2019 uskutečnily v Hradci Králové, v Praze a v Brně. Obsah seminářů připravila Ing. Perdikis a týkal se požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost obsluh strojního zařízení, výčet legislativy k provozu strojního zařízení, vedení průvodní provozní dokumentace. Změny právních předpisů připravil JUDr. Kožmín, LL.M. Námi pořádané akce jsou členům asociace zasílány poštou, vyvěšeny na webových stránkách asociace, které jsou průběžně aktualizovány.  Ing. Průšová každoročně zajišťuje reklamu pořádaných akcí i na stránkách VÚBP www.bozpinfo.cz. V březnu 2019 jsme uspořádali školení pro nové interní auditory BOZP dle požadavků ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019. V roce 2019 se rovněž uskutečnily zkoušky z odborné způsobilosti vč. přípravných kurzů ke zkouškám/periodickým zkouškám odborné způsobilosti v prevenci rizik. Termíny byly vždy zveřejněny. Členům asociace byla zaslaná i nabídka dalších osmi druhů školení mimo shora uvedené akce.

Mgr. Viktor Kubík podal žádost o vystoupení z řad rady asociace, jeho žádosti bylo vyhověno.

V dubnu 2019 proběhla ze strany MPSV kontrola dodržování povinností vyplývajících z projektu zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik. Ze strany MPSV byl shledán soulad s projektem v naplňování povinností a předpokladů pro udělení akreditace. Po odborné stránce nebylo zjištěno žádných závad. Doporučení MPSV byla ihned zahrnuta k provádění zkoušek.  

Na návrh Ing. Perdikis byl všem členům asociace zaslán dotazník – anketa spokojenosti. Tento dotazník byl vytvořen, aby dal i touto formou prostor všem členům asociace k vyjádření o jaká témata odborných seminářů by měli zájem a dále dal prostor napsat nám i náměty na zlepšení naší činnosti. Dále dal členům možnost nabídnout nám svojí odbornou pomoc pro asociaci vč. zařazení svých příspěvků do Zpravodajů BOZP a PO. Dotazník vyplnilo a odeslalo zpět 17 členů. Za vyplnění a odeslání děkujeme.

Připomínáme, že v předchozích letech byl vytvořen letáček pro propagaci asociace k získávání nových členů, můžete ho stále využívat. Stáhnout si ho můžete zde.

Vážení členové, v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně i další postřehy z oblasti BOZP a PO. Veškeré dotazy, které jsou z naší strany vždy zodpovězeny, jak již písemnou či ústní formou.

Vaše Rada asociace

Zpráva o činnosti asociace 12/2018

Vážení členové asociace,

i v roce 2018 pro Vás asociace pořádala výchovně vzdělávací akce na různých místech naší republiky. Tentokrát tomu bylo v Hradci Králové, Plzni, Praze a v Brně. Rovněž v souladu s plánem výchovně vzdělávacích akcí se konaly zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik, dále přípravné kurzy na tyto zkoušky a přípravné zkoušky na zkoušky Technik PO.
Na stránkách asociace jsou vždy průběžně zveřejňovány aktuální termíny a veškeré změny. Tyto informace jsou zveřejňovány i na Facebooku asociace.

Členové rady na svých jednáních vždy informují o stavu plnění svěřených úkolů a jsou jim rozdělovány úkoly nové. Celkové shrnutí práce jednotlivých členů rady je vždy prezentováno na valné hromadě. Úkolem této zprávy není do podrobnosti informovat o všech krocích asociace. Podrobně jsou členové informováni na valných hromadách. Aktivní členové zúčastňující se valných hromad tak mají přehled o činnosti asociace, o zprávě revizní komise o výsledcích hospodaření asociace za uplynulé období vč. návrhu plánu činnosti a čerpání rozpočtu na další období. Valná hromada se v roce 2018 konala v Telči dne 5.6.2018.

Na základě návrhu některých členů rady bylo rozhodnuto předložit valné hromadě návrh na změnu v distribuci odesílání zpravodajů z tištěné formy na elektronickou formu. O návrhu změn ve vydávání zpravodajů byli všichni členové v pozvánce na valnou hromadu informování s tím, aby měli možnost uplatnit své připomínky. Jedná se o zveřejnění Zpravodaje BOZP a PO na webových stránkách – k dispozici v členské sekci pod heslem, heslo se bude měnit každý rok a je zasíláno před zveřejněním zpravodaje všem členům asociace. Návrh byl na valné hromadě přijat, proto již zpravodaj BOZP a PO 2018 byl vydán elektronicky. V tištěné formě se zpravodaj vydává i nadále pro několik členů, kteří nemají možnost elektronické komunikace.  Ostatní členové jsou vždy předem informováni mailem o vyvěšení Zpravodaje BOZP a PO na webových stránkách. Na webových stránkách v členské sekci jsou pod dalším heslem ukládány prezentace ze seminářů, toto heslo je vždy sděleno pouze účastníkům vzdělávacích akcí.   

Dnem 30.9.2018 ukončil činnost odborného garanta u zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik Ing. Ivan Němec, Ph.D. (odešel do důchodu). Nahradil ho Ing. Jakub Marek – schválen na MPSV.

Stejně jako v každé zprávě, tak i nyní připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně
i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

Vaše Rada asociace

Zpráva o činnosti asociace 12/2017

Vážení členové asociace,

jednání rady se uskutečňuje každé čtvrtletí. Na těchto jednáních jednotliví členové vždy informují o stavu plnění svěřených úkolů a jsou rozdělovány úkoly nové. Na valné hromadě členové rady prezentovali svojí činnost za uplynulé období.

Tak jako každý rok, tak i v roce 2017 pro Vás asociace pořádala výchovně vzdělávací akce na různých místech naší republiky. Letos se tyto akce konaly ve Vysokém Mýtu,  Praze, Plzni a v Brně.

Valná hromada se konala 6. června 2017 v penzionu Mítkov – Brandýs nad Orlicí, kde valná hromada schválila veškeré předložené návrhy vč. návrhu na čerpání rozpočtu na rok 2018, vč. kooptací nových členů do rady asociace – Ing. Perdikis a Ing. Vokurkovou a do revizní komise Ing. Smolíkovou – viz vedení asociace.

Na stránkách asociace jsou průběžně ihned po vyhlášení zveřejňovány aktuální termíny přípravných kurzů a zkoušek/periodických zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik
na rok 2018, vč. veškerých změn. Důležité informace (termíny seminářů, novinky, …) jsou zveřejňovány i na Facebooku asociace.

V prosinci byly spuštěny nové webové stránky asociace. Kromě toho, že jsou optimalizované k zobrazování na mobilních zařízeních, přináší i pár novinek, např. na všechny semináře a přípravné kurzy ke zkouškám se nově můžete přihlašovat online přes formuláře na webových stránkách.

Stejně jako v každé zprávě, tak i nyní připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně
i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

Vaše Rada asociace

Zpráva o činnosti asociace 12/2016

Vážení členové asociace,

Tímto Vám předkládáme ve zkrácené podobě souhrnnou zprávu z činnosti asociace za rok 2016.

Jednání rady se uskutečňuje každé čtvrtletí. Na těchto jednáních jednotliví členové rady vždy informují o stavu plnění svěřených úkolů a jsou rozdělovány úkoly nové.

V prvním pololetí roku 2016 se v jednotlivých oblastech naší republiky konaly semináře. Na těchto seminářích přednášeli inspektoři SOD OIP z jednotlivých regionů, dále JUDr. Petr Kožmín a Bc. Jaroslav Urbánek.

Další seminář se konal spolu s valnou hromadou 13. a 14. 6. 2016 v Prudké. Z tohoto semináře pro připomenutí uvádíme nový zákon č. 88/2016 Sb., který novelizuje zákon č. 309/2006 Sb. V této novele je mimo jiné stanoveno, jak budou řešeny přestupky, kterých se OZO při své práci dopustí a dále je schválena povinnost každého OZO vést chronologicky seznam smluvních vztahů.

Na semináři se hovořilo i o nových postupech v zajišťování zákona o chemických látkách a směsích v souladu s novým Nařízením ES č. 2015/830. Jedná se nové bezpečnostní listy, které jsou dodávány výrobcem či dodavatelem chemické látky a jsou rozšířeny o „expozičním scénář“.

V neposledním řadě nesmíme zapomenout na zabezpečování velmi důležité činnosti, kterou je požární ochrana. Díky Ing. Frýbortovi se našeho semináře zúčastnila Ing. Skalská, ředitelka prevence GŘ HZS, která velmi fundovaně a podrobně ukázala na současné potřeby zajištění požární ochrany v jednotlivých firmách.

Jednání valné hromady ukázalo mimo jiné na potřebu zaměřit se na mladé pracovníky a studenty. Jako efektivní se jeví možnost navázat kontakt s vybranou školou (vysokou, vyšší nebo střední) technického směru a poskytovat ji odbornou pomoc při výuce a také při odborné praxi v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Pro naše členy jsme webové stránky rozšířili o novu záložku „Členská sekce“, kde si členové mohou pro svoji potřebu stáhnout prezentace z přednášek, které nám jednotliví lektoři poskytli. Další prezentace z nově pořádaných akcí budou doplňovány. Tato sekce našich internetových stránek není veřejně přístupná, jelikož je zabezpečena heslem, které bylo každému členovi asociace sděleno. Pokud přístupové údaje nemáte a jste našim členem, obraťte se na sekretariát.

V červnu 2016 byl vydán Zpravodaj BOZP a PO, který členové asociace obdrželi poštou.

Nově plánované „Výchovně vzdělávací akce v roce 2017“ jsou již též na našich stránkách zveřejněny.

V letošním roce bylo zřízeno nové číslo účtu 2000954751/2010 u Fio banky, a.s. a zrušen původní účet u České spořitelny.

Pro propagaci asociace byl vytvořený barevný informační letáček, který najdete na těchto webových stránkách. Je možné si letáček stáhnout a použít ho pro propagaci asociace a pro získávání nových členů.

S ohledem na změnu zákona č. 309/2006 Sb. vyplývající ze zákona 88/2016 Sb. a změny nařízení vlády 592/2006 Sb. vyplývající z nařízení vlády č. 136/2016 Sb. byla upravena metodika zkoušek/periodických zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik. Upravený projekt byl zaslán na MPSV a schválen.

Na stránkách jsou zveřejněny aktuální termíny přípravných kurzů a zkoušek/periodických zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik na rok 2017.

Stejně jako v minulé zprávě z činnosti, tak i nyní připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

Vaše Rada asociace

Zpráva o činnosti asociace 12/2015

Vážení členové asociace,

připomínáme, že na valné hromadě, která se konala 9. 6. 2015 v Přibyslavi, bylo zvoleno nové vedení a nová revizní komise. U obou orgánů došlo k výraznějším změnám v personálním obsazení – viz „vedení asociace„.

V červnu 2015 proběhla kontrola dodržování povinností vyplývajících z projektu zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik. Ze strany MPSV byl shledán soulad s projektem v naplňování všech povinností a předpokladů pro udělení akreditace.

Na prvním jednání rady asociace v září 2015 byly rozděleny konkrétní pracovní úkoly pro každého člena rady. V prosinci 2015 se konalo další jednání rady, na kterém jednotliví členové informovali o plnění přidělených úkolů.

Byl odsouhlasený Plán výchovně vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2016 (doškolování členů asociace) – v současnosti je již zveřejněn.

Termíny přípravných kurzů a zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik jsou rovněž zveřejněny.

Školící a zkušební činnost je jedním ze stěžejních úkolů v práci asociace, neboť to vede ke zvyšování úrovně práce osob odborně způsobilých v prevenci rizik..

Aktuálně se řeší v souladu s platným občanským zákoníkem veškeré legislativní podmínky ke spolkovému rejstříku vedenému Krajským soudem v Brně, kde je „Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany“ zapsána. Za názvem asociace se připojuje zkratka z. s., což značí „zapsaný spolek“.

Připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

 

Vaše Rada asociace