Zpráva o činnosti asociace 12/2018

Vážení členové asociace,

i v roce 2018 pro Vás asociace pořádala výchovně vzdělávací akce na různých místech naší republiky. Tentokrát tomu bylo v Hradci Králové, Plzni, Praze a v Brně. Rovněž v souladu s plánem výchovně vzdělávacích akcí se konaly zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik, dále přípravné kurzy na tyto zkoušky a přípravné zkoušky na zkoušky Technik PO.
Na stránkách asociace jsou vždy průběžně zveřejňovány aktuální termíny a veškeré změny. Tyto informace jsou zveřejňovány i na Facebooku asociace.

Členové rady na svých jednáních vždy informují o stavu plnění svěřených úkolů a jsou jim rozdělovány úkoly nové. Celkové shrnutí práce jednotlivých členů rady je vždy prezentováno na valné hromadě. Úkolem této zprávy není do podrobnosti informovat o všech krocích asociace. Podrobně jsou členové informováni na valných hromadách. Aktivní členové zúčastňující se valných hromad tak mají přehled o činnosti asociace, o zprávě revizní komise o výsledcích hospodaření asociace za uplynulé období vč. návrhu plánu činnosti a čerpání rozpočtu na další období. Valná hromada se v roce 2018 konala v Telči dne 5.6.2018.

Na základě návrhu některých členů rady bylo rozhodnuto předložit valné hromadě návrh na změnu v distribuci odesílání zpravodajů z tištěné formy na elektronickou formu. O návrhu změn ve vydávání zpravodajů byli všichni členové v pozvánce na valnou hromadu informování s tím, aby měli možnost uplatnit své připomínky. Jedná se o zveřejnění Zpravodaje BOZP a PO na webových stránkách – k dispozici v členské sekci pod heslem, heslo se bude měnit každý rok a je zasíláno před zveřejněním zpravodaje všem členům asociace. Návrh byl na valné hromadě přijat, proto již zpravodaj BOZP a PO 2018 byl vydán elektronicky. V tištěné formě se zpravodaj vydává i nadále pro několik členů, kteří nemají možnost elektronické komunikace.  Ostatní členové jsou vždy předem informováni mailem o vyvěšení Zpravodaje BOZP a PO na webových stránkách. Na webových stránkách v členské sekci jsou pod dalším heslem ukládány prezentace ze seminářů, toto heslo je vždy sděleno pouze účastníkům vzdělávacích akcí.   

Dnem 30.9.2018 ukončil činnost odborného garanta u zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik Ing. Ivan Němec, Ph.D. (odešel do důchodu). Nahradil ho Ing. Jakub Marek – schválen na MPSV.

Stejně jako v každé zprávě, tak i nyní připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně
i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

Vaše Rada asociace