Historie a vznik

Vznik a činnost asociace

retro foto

Důvodem založení takovéto profesní organizace hovořily změny, které nastaly v ekonomické oblasti tehdejšího zřízení. Jednalo se o to, že bezpečností technici byli do této doby řízení podnikovými a rezortními nebo jinými nadřízenými orgány, které je svolali jednou či vícekrát do roka a tam jim byly poskytnuty nové informaci, byla prováděna výměna zkušeností a byly navazovány vzájemně prospěšné osobní kontakty a přátelství. Zrušením VHJ a některých resortů a nastávající změnou legislativy a dalších právních a technických předpisů v oblasti BOZP došlo k situaci, kdy bezpečnostní technici měli nedostatek informací a tato dříve organizovaná setkání či školení se rozhodla organizovat zájmová organizace bezpečnosti práce. V létě 1988 byla započata jednání mezi panem ing. Čestmírem Mlejnkem a dipl.tech. Miroslavem Prchlíkem k záměru založit profesní organizaci pro bezpečnostní a požární techniky, která by napomáhala těmto pracovníkům v přístupu k informacím, výměně zkušeností a dalšímu profesnímu vzdělávání. Tak vznikl „Klub bezpečnostních techniků“ v prvním roce své existence měl 322 členů.

V lednu a únoru r. 1990 byly podniknuty kroky k založení samostatné organizace podle zákona o sdružení občanů, na který se již čekalo. Na 1. valné hromadě členů klubu byly schváleny první stanovy asociace bezpečnostních techniků, zvolena první rada a zvoleni statutární zástupci asociace, kterými byli páni dipl.tech. Miroslav Prchlík, Ing. Čestmír Mlejnek a PhDr. Vlastimil Rothröckel. Byla zvolena rada, složena z obětavých členů asociace, která byla postupně doplňována a obměňována. Statutární zástupci asociace se zúčastnili řady jednání ať již v parlamentu ČSFR, České národní rady, ČÚBP, VÚBP, byli přítomni mnoha jednáním na odborech na zasedání Společnosti pro BP apod. O asociaci byly napsány články do různých odborných časopisů, novin a též denního tisku, byly předávány informace do servisu ČTK. Iniciovali jsme v parlamentu Dr. Macka ve věci zrušení vládního nařízení o třístupňové kontrole bezpečnosti práce, jednali jsme v České národní radě u předsedy výboru pro sociální věci a zdravotnictví o potřebě vydání zákona o bezpečnosti práce na základě ratifikované mezinárodní úmluvy č. 155. Předali jsme České národní radě, ČÚBP a VÚBP zásady zákona o bezpečnosti práce.

V roce 1991 začala jednání s MŠMT o projektu pomaturitního studia v oboru bezpečnosti a hygieny práce (dále jen PMS). Návrh projektu v r. 1990-1991 zpracoval dipl. tech. Jaroslav Urbánek, který též po celou dobu studium organizačně a lektorsky zajišťoval. Dostali jsme schválení tohoto projektu, nejdříve jako studium zdokonalovací, které jsme rozpracovali na studium kvalifikační, tj. s maturitou. Osnovy byly schváleny ČÚBP a MŠMT Praha jako samostatný studijní obor v ČR. Pomaturitní studium se konalo při Střední průmyslové škole stavební v Brně, až do doby, kdy došlo ke změně školského zákona, který PMS celostátně zrušil (r. 1997) a nahradil VOŠ. Naše úcta a poděkování patří řediteli školy ing. Pokornému, CSc., který projevil mimořádný zájem a všestranně napomáhal v realizaci studia, kterého se zúčastnilo více jak 450 bezpečnostních techniků. Po zrušení formy pomat. studia školským zákonem, jsme chtěli připravit pro bezp. techniky vyšší formu vzdělání, tj. Bakalářské studium, avšak zejména z finančních a časových důvodů tříletého studia byl zájem uchazečů velmi malý, tudíž se nerealizoval. Ani o studium bezp. techniků na VŠ zemědělské v Brně zájem nebyl. Proto jsme v rámci dalšího zvyšování kvalifikace věnovali a věnujeme soustavnou pozornost kurzům pro bezpečnostní techniky, nadstavbovým kurzům, seminářům a školením, které každoročně organizujeme s pověřením ČÚBP.

V roce 1993 na podzim se Asociace na základě vydání živnostenského zákona profilovala jako profesní společenstvo. Došlo také k oddělení slovenské části našich členů. V tomto roce také proběhlo jednání o udělení ochranné známky – Záruka bezpečnosti. Byly připraveny stanovy a podmínky pro udělení této značky. Značka byla udělena vybraným výrobkům v roce 1993. Tuto značku jsme například zaregistrovali dříve než ministerstvo průmyslu a obchodu – značku CZECH MADE.

Hlavní pozornost věnuje asociace vzdělávání svých členů. Velkou pozornost věnujeme výkladu nových předpisů, vč. připravovaných změn. Každému svému členu se snažíme vyhovět a školení doplňujeme dle jeho požadavků.

V roce 1996 byl zvolen prezidentem asociace dipl.tech. Jaroslav Urbánek (tuto funkci zastával až do svého úmrtí v červenci 2022) a sídlo asociace bylo přeneseno do Brna. Činnost asociace je mimo jiné zaměřována na získávání nových členů. Je velmi potěšitelné, že do našich řad vstupují mladší lidé, kteří tak nahrazují ty, kteří odcházejí do důchodu, pro „nadbytečnost“ u zaměstnavatelů nebo na jiná lukrativnější místa.

V roce 2005 oslavila asociace 15. výročí od svého založení a to 19.5.2005 v Prudké u Tišnova. Účast byla veliká a zúčastnili se i někteří naši členové, kteří doposud patřili mezi spíše pasivní.

V roce 2010 oslavila asociace 20. výročí od svého založení a to 3.6.2010 ve Veselí nad Moravou.

V roce 2015 oslavila asociace 25. výročí od svého založení, a to 9. 6. 2015 v Přibyslavi, současně proběhla i valná hromada, která schválila nové stanovy. Konaly se volby, byli zvoleni členové rady asociace a revizní komise.

V roce 2020 oslavila asociace 30. výročí od svého založení. V tomto roce se konaly v Brně i volby a bylo zvoleno nové vedení asociace na další pětileté období.

Začátkem srpna 2022 jsme se rozloučili s dlouholetým prezidentem Asociace, panem Bc. Jaroslavem Urbánkem, který zemřel 26.07.2022.

Každým rokem se koná valná hromada, kde jsou členové informováni o činnosti asociace za uplynulé období.