Stanovy „Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.“

čl. 1 – Název

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.

čl. 2 – Sídlo

Sukova 49/4, 602 00 Brno

čl. 3 – Účel

Asociace ve svých řadách sdružuje odborně způsobilé osoby v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany, jakož i další zájemce za účelem uspokojování a ochrany jejich zájmů, k jejichž naplňování byla založena. Asociace je zapsána do spolkového rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, u rejstříkového soudu.

čl. 4 – Cíl

 1. Poskytování odborného poradenství a konzultací členům asociace.
 2. Poskytování informací o účinných a platných právních předpisech v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany a o připravovaných změnách legislativy ve zpravodaji, který je vydáván a poskytován členům asociace.
 3. Organizace a pořádání vzdělávacích akcí (školení, kurzů, seminářů) s cílem pravidelně seznamovat členy asociace se změnami právních předpisů v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany a za účelem poskytnutí možnosti získat odbornou způsobilost svým členům a rozšiřovat jejich odborné znalosti a dovednosti.
 4. Podpora společných a oprávněných zájmů členů asociace v oblastech BOZP a PO.
 5. Vydávání odborných stanovisek a vyjádření k aktuální problematice.
 6. Spolupráce s ostatními odbornými společnostmi, firmami, školami, orgány a organizacemi státní správy a samosprávy v oblastech BOZP a PO.
 7. Organizace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti BOZP pro členy asociace a další uchazeče v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterým byla asociaci udělena akreditace k provádění těchto zkoušek. Platné rozhodnutí o udělení akreditace je uvedeno na webových stránkách asociace: www.asociacebozp-po.cz.
 8. Připomínkování návrhů nových právních předpisů a jejich změn, vydávání a prosazování odborných stanovisek asociace v oblastech BOZP a PO pro orgány státní správy a samosprávy.

čl. 5 – Členství

 1. Členem asociace se na základě řádně vyplněné a podané přihlášky může stát fyzická nebo právnická osoba, která působí v oborech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, která uhradila stanovený členský příspěvek a zároveň souhlasí se stanovami asociace.
 2. Výši členského příspěvku pro fyzickou (individuální členství) a právnickou osobu (kolektivní členství) za kalendářní rok stanovuje rada asociace. Členský příspěvek je splatný vždy do 15 – ti dnů po obdržení faktury k jeho úhradě.
 3. Členský příspěvek se hradí vždy za celý příslušný kalendářní rok ve stanovené výši. V případě vystoupení člena z asociace nebo ukončení jeho členství se členský příspěvek nevrací.
 4. V případě neplnění povinností člena asociace dle čl. 6 stanov bez závažných důvodů a bez řádného odůvodnění své nečinnosti, se rozhodnutím rady asociace ukončuje tomuto členovi členství v asociaci. Rozhodnutí o ukončení členství musí být tomuto členovi zasláno písemně na adresu, která byla uvedena v přihlášce za člena asociace.
 5. Členství v asociaci může být rovněž ukončeno vystoupením na žádost člena.

čl. 6 – Práva a povinnosti

 1. Člen asociace je oprávněn:
  1. k bezplatnému odběru zpravodaje BOZP a PO asociace,
  2. k případným stanoveným slevám při pořádání vzdělávacích akcí,
  3. k bezplatné odborné konzultaci v oblasti BOZP a PO,
  4. k přednostní účasti na vzdělávacích akcích, pořádaných asociací,
  5. k účasti na jednání valné hromady asociace s hlasem rozhodujícím,
  6. podílet se na utváření orgánů asociace v souladu se stanovami asociace,
  7. volit a být volen do orgánů asociace,
  8. podílet se na přípravě a organizování akcí asociace,
  9. předkládat návrhy, podněty, stížnosti a doporučení orgánům asociace.
 2. Člen asociace je povinen:
  1. dodržovat stanovy a další schválené vnitřní dokumenty asociace,
  2. řídit se usneseními orgánů asociace,
  3. zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti BOZP přednostně skládat u asociace; tato povinnost se nevztahuje na členy zkušebních komisí a odborného garanta zkoušek,
  4. propagovat, popularizovat a šířit dobré jméno asociace mezi odbornou veřejností za účelem získávání nových členů asociace,
  5. řádně, včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky,
  6. nejméně 1 x za rok se zúčastnit vzdělávací akce, pořádané asociací, za účelem prohlubování svých odborných znalostí a dovedností.

čl. 7 – Orgány asociace

 1. Valná hromada
 2. Rada asociace
 3. Revizní komise

čl. 8 – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace. Každý člen asociace, bez ohledu na druh členství, disponuje na jednáních valné hromady jedním hlasem.
 2. Do působnosti valné hromady zpravidla náleží:
  1. určování hlavních směrů a zaměření činnosti asociace,
  2. rozhodování o změnách stanov a dalších vnitřních dokumentů asociace,
  3. schvalování výsledků hospodaření asociace,
  4. hodnocení činnosti ostatních orgánů asociace a jejich jednotlivých členů,
  5. rozhodování o zrušení asociace,
  6. volba a odvolávání členů rady a revizní komise,
  7. schvalování výroční zprávy o činnosti asociace, zprávy revizní komise za uplynulé období a rozpočtu asociace.
 3. Valnou hromadu svolává k zasedání rada asociace nejméně jedenkrát ročně. Rada asociace svolá zasedání valné hromady rovněž z podnětu alespoň třetiny členů asociace nebo revizní komise asociace. Pokud je zasedání valné hromady svoláno z podnětu jedné třetiny členů asociace nebo na žádost revizní komise, je rada asociace povinna svolat valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od splnění podmínky pro její svolání. Každý člen asociace musí být pozván na zasedání valné hromady písemnou pozvánkou odeslanou nejméně 14 dnů před zasedáním valné hromady.
 4. Hlasování na zasedání valné hromady:
  1. hlasování na valné hromadě je platné, v případě, že je zasedání valné hromady svoláno v souladu se stanovami,
  2. usnesení valné hromady se považuje za schválené, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů asociace s hlasem rozhodujícím.

čl. 9 – Rada asociace

 1. Rada asociace je statutárním orgánem asociace. Řídí činnost asociace v době mezi zasedáními valné hromady. Rada asociace je zodpovědná za svoji činnost valné hromadě. Jednání rady asociace se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada asociace je tvořena 7 – 11 členy. Členové rady asociace jsou voleni na zasedání valné hromady tajným volbou, pokud není zasedáním valné hromady rozhodnuto jinak. Funkční období člena rady asociace je 5 let. Člen rady asociace může být zvolen do své funkce i opakovaně. V případě, že počet členů rady asociace klesne pod 7 členů, je nutno na nejbližším zasedání valné hromady provést doplňovací volby.
 2. Pokud nedojde při volbě ke zvolení potřebného počtu členů rady asociace (viz bod 1), pokračuje v činnosti stávající rada asociace až do zvolení nové rady asociace. Druhé kolo voleb se musí uskutečnit nejpozději do 3 měsíců od neúspěšné volby. K tomu volební komise připraví nové návrhy ve spolupráci s radou asociace.
 3. Rada asociace je složena z prezidenta asociace, I. viceprezidenta, II. viceprezidenta, asistenta rady a odborných poradců.
 4. Rada asociace na svém prvním zasedání, které se koná bezprostředně po zvolení rady asociace, zvolí prezidenta asociace, I. a II. viceprezidenta a asistenta rady.
 5. Rada asociace zejména:
  1. svolává zasedání valné hromady, připravuje podklady pro její zasedání a vytváří podmínky a předpoklady pro realizaci jejích usnesení,
  2. volí prezidenta a viceprezidenty asociace, asistenta rady ze členů rady, případně je odvolává z funkce,
  3. rozhoduje o všech záležitostech asociace (mimo vyhrazených záležitostí valné hromadě) v době mezi zasedáními valné hromady,
  4. předkládá zasedání valné hromady návrhy směrů činnosti asociace, změn stanov, výroční zprávy, výsledky hospodaření asociace, návrh rozpočtu asociace, případně i další návrhy,
  5. předkládá zasedání valné hromady návrh na úpravu výše členských příspěvků na příslušný kalendářní rok.
 6. Pro zajištění větší operativnosti a efektivnosti řízení může rada asociace jmenovat výkonný výbor rady asociace. Tento výkonný výbor je tvořen z prezidenta a I. a II. viceprezidenta asociace a schází se podle potřeby mezi jednáními rady asociace. Výkonný výbor je oprávněn v případě potřeby svolat mimořádné jednání rady asociace.
 7. Prezident asociace, viceprezidenti, asistent rady a ostatní členové rady asociace (odborní poradci) jsou povinni se řídit usneseními valné hromady a rady asociace. Za svoji činnost jsou odpovědní valné hromadě.
 8. Členové rady asociace zpracovávají zpravodaje BOZP a PO k vydání zpravidla 1 x ročně dle rozhodnutí rady asociace a v souladu se stanovenými pravidly. Podklady se odevzdávají za nejpozději do 31. 5. kalendářního roku.
 9. Prezident asociace zejména:
  1. Podává konkrétní návrhy na sestavení rady asociace, případě návrhy na odvolání jejich jednotlivých členů,
  2. svolává jednání rady asociace a revizní komise ke kontrole hospodaření a návrhu rozpočtu, informuje předsedu revizní komise o jednáních rady asociace,
  3. reprezentuje asociaci navenek, zastupuje ji a jedná jejím jménem,
  4. odpovídá za provedení fakturace členských příspěvků pro členy asociace a kontroluje dodržování termínů splatnosti jejich úhrady,
  5. předává podklady zpravodaje BOZP a PO do tiskárny a odpovídá za rozesílání těchto zpravodajů členům asociace,
  6. zodpovídá za vedení členské evidence asociace, neustále provádí jejich aktualizaci a dbá na dodržování ochrany osobních údajů členů asociace,
  7. plní i další stanovené úkoly, týkající se zejména propagace činnosti asociace a rozšiřování členské základny,
  8. připravuje vzdělávací akce asociace,
  9. vyřizuje dotazy, náměty, připomínky a stížnosti členů asociace.

Úkoly stanovené v bodech e) a g) plní prostřednictvím asistenta rady asociace. Asistent rady asociace plní i další úkoly na základě požadavků prezidenta a rady asociace.

 1. Prezidenta asociace na základě jeho pověření nebo při jeho dlouhodobější nepřítomnosti (nemoc, pobyt mimo území ČR, účast prezidenta v odborné zkušební komisi, apod.) zastupuje I. viceprezident se všemi jeho právy a povinnostmi, které pro něho vyplývají ze stanov, případně II. viceprezident asociace.

čl. 10 – Revizní komise

 1. Revizní komise je složena ze tří členů asociace, kteří byli zvoleni na zasedání valné hromady na období 5 let, a mohou být voleni opakovaně. Členové revizní komise nesmějí být zároveň členy rady asociace.
 2. Členové revizní komise mají právo se účastnit jednání rady asociace s hlasem poradním. Předseda revizní komise je volen členy revizní komise na svém prvním zasedání, bezprostředně po zvolení za člena revizní komise, na zasedání valné hromady.
 3. Revizní komise zejména:
  1. vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a účetní uzávěrce,
  2. vyjadřuje se k předloženým materiálům radou asociace na zasedání valné hromady,
  3. kontroluje dodržování stanov asociace,
  4. kontroluje hospodaření asociace.

čl. 11 – Odborný poradce

Odborní poradci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany zejména:

 1. předkládají písemná stanoviska v rámci dotazů členů asociace prostřednictvím prezidenta nebo členů rady asociace,
 2. podávají návrhy, náměty, stanoviska a doporučení na organizování odborných akcí, případně se přímo podílejí na jejich organizaci,
 3. plní i další stanovené úkoly, zejména při propagaci, popularizaci činnosti asociace a při rozšiřování členské základny asociace.

čl. 12 – Závěrečná ustanovení

 • Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany, z. s. je zapsána ve veřejném rejstříku rejstříkového soudu pod spisovou značkou odd. L vložka 344. Toto znění stanov bylo schváleno na zasedání valné hromady asociace dne 9. 6. 2015 v Přibyslavi.

Bc. Jaroslav Urbánek
prezident asociace

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Stanovy Asociace 344 KB