Zpráva o činnosti asociace 12/2019

Vážení členové asociace,

předkládáme vám ve zkrácené podobě zprávu z činnosti asociace za rok 2019. Stejně jako ve zprávě za rok 2018 připomínáme, že úkolem těchto zpráv není do podrobnosti informovat o všech krocích asociace. Podrobně jsou členové vždy informováni na valných hromadách. Tak se tomu i stalo na valné hromadě, která se v roce 2019 konala 11.6.2019 v Poděbradech. Aktivní členové, kteří se této valné hromady zúčastnili, byli informováni o konkrétní činnosti asociace,  o zprávě revizní komise o výsledcích hospodaření asociace za uplynulé období vč. návrhu plánu činnosti a čerpání rozpočtu na další období. Na valné hromadě byly schváleny veškeré předložené návrhy vč. kooptace nových členů do rady asociace Ing. Milana Šimánka a Ing. Pavla Klegy. Všichni členové byli informováni, že se v roce 2020 budou konat volby do rady asociace a revizní komise. Členové byli vyzváni k tomu, aby pokud mají zájem pracovat v radě asociace, aby nám svoji žádost o kandidaturu zaslali písemně na sekretariát do února roku 2020, neboť se v roce 2020 budou konat volby členů rady a revizní komise na další pětileté období 2020 – 2025. Tato výzva byla rovněž opakovaná při každém semináři, který se v roce 2019 konal. Členové asociace byli též vyzváni ve Zpravodaji 2019, že pokud mají zájem kandidovat, tak ať tak učiní a zašlou na sekretariát písemně svoji přihlášku.  Na jednání rady v listopadu 2019 byl připomenut členům rady i termín.

Dle plánu výchovně vzdělávacích akcí se odborné semináře v roce 2019 uskutečnily v Hradci Králové, v Praze a v Brně. Obsah seminářů připravila Ing. Perdikis a týkal se požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost obsluh strojního zařízení, výčet legislativy k provozu strojního zařízení, vedení průvodní provozní dokumentace. Změny právních předpisů připravil JUDr. Kožmín, LL.M. Námi pořádané akce jsou členům asociace zasílány poštou, vyvěšeny na webových stránkách asociace, které jsou průběžně aktualizovány.  Ing. Průšová každoročně zajišťuje reklamu pořádaných akcí i na stránkách VÚBP www.bozpinfo.cz. V březnu 2019 jsme uspořádali školení pro nové interní auditory BOZP dle požadavků ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019. V roce 2019 se rovněž uskutečnily zkoušky z odborné způsobilosti vč. přípravných kurzů ke zkouškám/periodickým zkouškám odborné způsobilosti v prevenci rizik. Termíny byly vždy zveřejněny. Členům asociace byla zaslaná i nabídka dalších osmi druhů školení mimo shora uvedené akce.

Mgr. Viktor Kubík podal žádost o vystoupení z řad rady asociace, jeho žádosti bylo vyhověno.

V dubnu 2019 proběhla ze strany MPSV kontrola dodržování povinností vyplývajících z projektu zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik. Ze strany MPSV byl shledán soulad s projektem v naplňování povinností a předpokladů pro udělení akreditace. Po odborné stránce nebylo zjištěno žádných závad. Doporučení MPSV byla ihned zahrnuta k provádění zkoušek.  

Na návrh Ing. Perdikis byl všem členům asociace zaslán dotazník – anketa spokojenosti. Tento dotazník byl vytvořen, aby dal i touto formou prostor všem členům asociace k vyjádření o jaká témata odborných seminářů by měli zájem a dále dal prostor napsat nám i náměty na zlepšení naší činnosti. Dále dal členům možnost nabídnout nám svojí odbornou pomoc pro asociaci vč. zařazení svých příspěvků do Zpravodajů BOZP a PO. Dotazník vyplnilo a odeslalo zpět 17 členů. Za vyplnění a odeslání děkujeme.

Připomínáme, že v předchozích letech byl vytvořen letáček pro propagaci asociace k získávání nových členů, můžete ho stále využívat. Stáhnout si ho můžete zde.

Vážení členové, v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně i další postřehy z oblasti BOZP a PO. Veškeré dotazy, které jsou z naší strany vždy zodpovězeny, jak již písemnou či ústní formou.

Vaše Rada asociace