Zpráva o činnosti asociace 12/2016

Vážení členové asociace,

Tímto Vám předkládáme ve zkrácené podobě souhrnnou zprávu z činnosti asociace za rok 2016.

Jednání rady se uskutečňuje každé čtvrtletí. Na těchto jednáních jednotliví členové rady vždy informují o stavu plnění svěřených úkolů a jsou rozdělovány úkoly nové.

V prvním pololetí roku 2016 se v jednotlivých oblastech naší republiky konaly semináře. Na těchto seminářích přednášeli inspektoři SOD OIP z jednotlivých regionů, dále JUDr. Petr Kožmín a Bc. Jaroslav Urbánek.

Další seminář se konal spolu s valnou hromadou 13. a 14. 6. 2016 v Prudké. Z tohoto semináře pro připomenutí uvádíme nový zákon č. 88/2016 Sb., který novelizuje zákon č. 309/2006 Sb. V této novele je mimo jiné stanoveno, jak budou řešeny přestupky, kterých se OZO při své práci dopustí a dále je schválena povinnost každého OZO vést chronologicky seznam smluvních vztahů.

Na semináři se hovořilo i o nových postupech v zajišťování zákona o chemických látkách a směsích v souladu s novým Nařízením ES č. 2015/830. Jedná se nové bezpečnostní listy, které jsou dodávány výrobcem či dodavatelem chemické látky a jsou rozšířeny o „expozičním scénář“.

V neposledním řadě nesmíme zapomenout na zabezpečování velmi důležité činnosti, kterou je požární ochrana. Díky Ing. Frýbortovi se našeho semináře zúčastnila Ing. Skalská, ředitelka prevence GŘ HZS, která velmi fundovaně a podrobně ukázala na současné potřeby zajištění požární ochrany v jednotlivých firmách.

Jednání valné hromady ukázalo mimo jiné na potřebu zaměřit se na mladé pracovníky a studenty. Jako efektivní se jeví možnost navázat kontakt s vybranou školou (vysokou, vyšší nebo střední) technického směru a poskytovat ji odbornou pomoc při výuce a také při odborné praxi v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Pro naše členy jsme webové stránky rozšířili o novu záložku „Členská sekce“, kde si členové mohou pro svoji potřebu stáhnout prezentace z přednášek, které nám jednotliví lektoři poskytli. Další prezentace z nově pořádaných akcí budou doplňovány. Tato sekce našich internetových stránek není veřejně přístupná, jelikož je zabezpečena heslem, které bylo každému členovi asociace sděleno. Pokud přístupové údaje nemáte a jste našim členem, obraťte se na sekretariát.

V červnu 2016 byl vydán Zpravodaj BOZP a PO, který členové asociace obdrželi poštou.

Nově plánované „Výchovně vzdělávací akce v roce 2017“ jsou již též na našich stránkách zveřejněny.

V letošním roce bylo zřízeno nové číslo účtu 2000954751/2010 u Fio banky, a.s. a zrušen původní účet u České spořitelny.

Pro propagaci asociace byl vytvořený barevný informační letáček, který najdete na těchto webových stránkách. Je možné si letáček stáhnout a použít ho pro propagaci asociace a pro získávání nových členů.

S ohledem na změnu zákona č. 309/2006 Sb. vyplývající ze zákona 88/2016 Sb. a změny nařízení vlády 592/2006 Sb. vyplývající z nařízení vlády č. 136/2016 Sb. byla upravena metodika zkoušek/periodických zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik. Upravený projekt byl zaslán na MPSV a schválen.

Na stránkách jsou zveřejněny aktuální termíny přípravných kurzů a zkoušek/periodických zkoušek odborné způsobilosti v prevenci rizik na rok 2017.

Stejně jako v minulé zprávě z činnosti, tak i nyní připomínáme, že v kontaktních údajích máte místo pro zprávy, kde nám můžete odeslat svůj dotaz, námět, názor, připomínku, případně i další postřehy z oblasti BOZP a PO.

Vaše Rada asociace